DA.

Persondatapolitik hos Nordic Liberty: Vi respekterer dit privatliv og er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Nordic Liberty indsamler, anvender og beskytter dine persondata i overensstemmelse med gældende love og regler.

Hvornår indsamler vi dine persondata? Vi indsamler kun dine persondata, når det er relevant for vores aktiviteter og formål, og vi overholder altid gældende love og regler ved indsamling, behandling og anvendelse af dine oplysninger.

Hvad indsamler vi? Vi indsamler oplysninger som navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger, når du foretager et køb eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Hvordan bruger vi dine oplysninger? Vi bruger dine oplysninger til at levere de produkter eller ydelser, du har købt, til at sende dig ordrebekræftelser og til at sende dig vores nyhedsbrev, hvis du har givet samtykke hertil.

Beskyttelse af dine oplysninger: Vi sælger ikke dine oplysninger til tredjemand og overfører ikke dine oplysninger til tredjelande uden dit samtykke. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og sletter dem, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet til.

Dine rettigheder: Som den registrerede har du ret til at få adgang til og rette dine oplysninger, til at få slettet dine oplysninger, til at protestere over behandlingen af dine oplysninger og til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Kontakt os på contact@nordicliberty.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder.

ENG

Privacy Policy at Nordic Liberty: We respect your privacy and are committed to protecting your personal information. This privacy policy explains how Nordic Liberty collects, uses, and safeguards your personal data in accordance with applicable laws and regulations.

When do we collect your personal data? We only collect your personal data when it is relevant to our activities and purposes, and we always comply with applicable laws and regulations when collecting, processing, and using your information.

What do we collect? We collect information such as name, email address, postal address, phone number, and payment details when you make a purchase or subscribe to our newsletter.

How do we use your information? We use your information to deliver the products or services you have purchased, to send you order confirmations, and to send you our newsletter if you have consented to it.

Protection of your information: We do not sell your information to third parties and do not transfer your information to third countries without your consent. We securely store your information and delete it when it is no longer necessary for the purpose for which it was collected.

Your rights: As the data subject, you have the right to access and correct your information, to have your information deleted, to object to the processing of your information, and to lodge a complaint with a data protection authority.

Contact us at contact@nordicliberty.dk if you have any questions or wish to exercise your rights.